Treći tjedan došašća: Petak

Gospodine Isuse, Sine Presvete Djevice koji si došao spasiti čovjeka poslušnošću Očevoj volji, daruj nam Duha svoga Svetoga da mognemo prihvatiti tvoju volju za naš život.

Iz evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog! Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. (Mt 1, 18-24)

Iz dana u dan mi kujemo planove, snivamo kako ćemo i na koji način nešto učiniti. Naši su planovi gotovo uvijek u sebi dobri, puni zanosa i dobrih želja za nas i ljude oko nas. Sveti je Josip također imao svoje planove. I bio je to plan pravednika, ali ne i Božji plan. Bog sniva nešto drugo. Bog sanja o čovjeku. Zato šalje svoga anđela k Josipu da mu priopći svoj plan. I Josip pristaje. Primijetimo ovu važnu činjenicu: Josip odustaje od svoga plana i prihvaća Božji plan. Kada bi ovo došašće bio naš put prihvaćanja Božje volje, tada bismo bili na pravome putu, na putu na kojem je s nama Emanuel - Bog s nama.

Molitva: Gospodine Isuse, Sine Presvete Djevice koji si došao spasiti čovjeka poslušnošću Očevoj volji, daruj nam Duha svoga Svetoga da mognemo prihvatiti tvoju volju za naš život.

Očenaš, Zdravomarija, Slavaocu

Molitvena nakana za danas: Molimo za Crkvu da uvijek znade prepoznavati glas Gospodinov i njegovu svetu volju.