Odazvati se na poziv dobra

Evanđeoski odlomak 33. nedjelje kroz godinu A donosi poznatu prispodobu o talentima...

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj napro­tiv koji je primio jedan ode, otkopa ­zemlju i sakri novac gospodarov.

Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet tale­nata i donese drugih pet ­govoreći: „Gospodaru! Pet si mi ­talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata ­stekao!“ Reče mu ­gospodar: „Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost ­gospodara svoga!“ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: „Gospo­daru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva ­talenta stekao!“ Reče mu gospodar: „Valjaš, slugo ­dobri i vjerni! U malome si  bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.“

A pristupi i onaj koji je primio jedan ­talenat te reče: „Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje ­nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih ­talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!“ A ­gospodar mu reče: „Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.“ (Mt 25, 14-30)

Pred sami kraj liturgijske godine Crkva pred nas stavlja čitanja koja nas potiču na razmišljanje o tome kako koristimo darovano nam vrijeme. Želi nas pripremiti na dolazak Gospodnji i toliko oko toga nastoji jer ne želi da bilo tko od nas propadne. Evanđeoski ulomak ove nedjelje nam govori da izbjegavanje loših djela i ne činjenje dobrih nije baš dobar izbor za kršćanina. Za njega nema opcijâ – u svakom trenutku pozvan je birati dobro. Ne smije stati jer će onda činiti isto što i ovaj treći sluga. Kao kršćani moramo se odazivati na svaki poziv dobra i koristiti one darove koje nam je Gospodin udijelio. Svi darovi koje imamo su tako, po Božjoj promisli, raspoređeni da mogu biti na služenje svima. Nije u redu ni prema nama ni prema Gospodinu ako svoje darove ne koristimo. Zadržavamo ih samo za sebe i tako postajemo sebični.

Možda ih se bojimo upotrijebiti jer mislimo da drugi imaju puno bolje darove pa nismo potrebni drugima. Majka Terezija ima lijepu misao kao protuargument na taj strah: Ti možeš učiniti nešto što ja ne mogu. Ja mogu učiniti nešto što ti ne možeš. Ali, zajedno možemo učiniti nešto lijepo za Gospodina. I u pravu je. Ako ti je Gospodin dao neki dar onda želi od tebe da ga i upotrijebiš. Tebi se možda čini nevažan, ali u Gospodnjim očima je jako važan i trebaš mu baš ti da ga pokažeš svijetu.

Svatko od nas u svakom trenutku ima neki izbor: činiti dobro ili izbjegavati zlo. Ovaj evanđeoski ulomak nas uči da samo izbjegavanje zla nije dobro i da ne donosi ništa dobroga. Moramo se neprestano odazivati na svaki poziv dobra i na taj način činiti ovaj svijet boljim. Moramo pomagati jedni drugima u potrebama i širiti ljubav među ljudima. Nismo pozvani da samo stojimo po strani i čekamo da netko drugi nešto učini umjesto nas. Neće nam nitko umjesto nas zaslužiti mjesto u Božjem kraljevstvu. Sami moramo biti one promjene koje želimo vidjeti u svijetu. Budemo li samo čekali da netko drugi nešto učini – svi će nas preteći u Kraljevstvu nebeskom. Propustit ćemo svaku priliku koju nam je Gospodin pripremio kako bismo iskoristili onaj dar koji samo mi imamo.

Postoji trenutak koji je tu samo zbog tebe. Ako si prepoznao svoj talent, onda ćeš lako prepoznati i trenutak kada ga trebaš pokazati. Tek kada talent upotrijebiš – on će se umnožiti. Baš kao i ljubav. I ona se umnaža dijeljenjem. A, budemo li ljubili i činili ono za što smo stvoreni – imat ćemo milost čuti one riječi: Valjaš slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran nad mnogim ću te postaviti!

Zar to nije vrijedno toga da bolje upoznamo sami sebe; da shvatimo što to mi imamo a da drugi nemaju i da to odlučimo upotrijebiti? Možda neće biti lako u prvim trenutcima ali, za vječnost se isplati učiniti takvo što. Upoznati sebe je velik zadatak. Spoznati što Gospodin od nas želi pola je puta do toga da to i učinimo. Zato, ne gubimo vrijeme. Jer, dan Gospodnji dolazi kao kradljivac