Smisao života

Evanđelje nam daje primjer sv. Josipa čiji se život na trenutke činio srušenim. Njegova zaručnica je trudna, a dijete nije njegovo.

Mt 1, 18-24

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.


         Isus dolazi na svijet s razlogom, a taj razlog je spasiti ljude od grijeha. Predaje cijeli svoj život kako bi čovjeka upravio na pravi put. Kao što Krist ima razlog zbog kojeg dolazi na svijet, tako i svaka osoba ima razlog svog postojanja. Mnogi nisu svjesni veličine svoga života i zaboravljaju da je život Božji dar. Umjesto da se divimo tome kako nas je Bog stvorio na svoju sliku, mi se opterećujemo komentarima ranjenih i nezahvalnih ljudi. Zato nam došašće govori o tišini, kako bismo prebivali u tišini i shvatili koliko je Bogu stalo do nas.

        Evanđelje nam daje primjer sv. Josipa čiji se život na trenutke činio srušenim. Njegova zaručnica je trudna, a dijete nije njegovo. On ne zna čije je dijete i ako želi izbjeći zakonsku kaznu i kamenovanje,  mora napustiti i svoj dom. To je možda bila Josipova kušnja, ali on ostaje ponizan i strpljiv. 

        I tada anđeo dolazi Josipu i priopćava mu njegovo poslanje - on je onaj koji će biti uz Sina Božjega. Josip to i čini te tako ispunja vlastito poslanje. "Emanuel - što znači: S nama Bog!" Ponekad se i nama čini da nam se sve ruši, no možda nam je baš tada sve na svome mjestu.